ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้  ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย  จากนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

บัณฑิตวิทยาลัย จึงจอเชิญชวนผู้ที่ผู้สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย