วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านบริหารและวิชาการ จัดการระบบสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี บนวิถีความพอเพียง ”

 

เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี

2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

3. ชุมชน หมู่บ้านมีระบบการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง และยั่งยืน

4. ระบบบริการสุขภาพทุกระดับได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ และผู้รับบริการพึงพอใจ

5. กำลังคนด้านสุขภาพมีศักยภาพ เพียงพอ และมีความสุข

6. หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

7. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมรองรับการเติบโตด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ ทันสมัย และพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมองค์กร

Mastery : M  = การเป็นนายตัวเอง

Originality : O = เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่

People Centered : P = ใส่ใจประชาชน

Humility : M = อ่อนน้อมถ่อมตน

Bloodline King RAMA I: B= สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1

Rapprochement: R= ทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรี

 

วัฒนธรรมองค์กร

ซื่อสัตย์ เมตตา สามัคคี รับผิดชอบ