บริการออนไลน์

ระบบรายงาน HDC

ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกแผนงานโครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบสารบรรณ E-Doc